Ganges Photos

 
Ganga Dashara At Haridwar
Bhagirathi River At Gangotri
Varanasi Ghat
The Ganges In Varanasi
The River Ganges At Kolkata
River Ganga In Patna
Hardinge Bridge Bangladesh
Devprayag Bhagirathi Alaknanda
Ghai Ghat In Patna
Kumbh Mela